Kdo jsme

Poslání a cíle domova

Naše poslání

Základním posláním Domova seniorů Jankov je poskytování sociálních  a zdravotních služeb, podporovat soběstačnost seniorů a osob se zdravotním postižení, umožnit jim prožití plnohodnotného, aktivního a důstojného života.

Pomáháme

Domov poskytuje služby těm seniorům, kteří vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu a sociální situaci jsou závislí na pomoci jiné osoby a nemohou žít ve svém přirozeném prostředí, ale mohou zůstat součástí místního společenství.

Podporujeme

Seniorům je poskytována taková míra podpory, která v maximální možné míře zachovává a rozvíjí jeho schopnosti a snižuje závislost na poskytované službě. Služba rozvíjí a podporuje přirozenou vazbu na rodinu, místní komunitu, přátele.

Výbor obyvatel

V Domově seniorů Jankov pracuje Výbor obyvatel, jehož prostřednictvím se mohou uživatelé vyjadřovat k činnosti Domova seniorů Jankov, vznášet podněty k činnosti, stížnosti, spolupodílet se na plánování výletů a dalších aktivit.
top