Ošetřovatelská péče

V ošetřovatelské péči o uživatele se snažíme o maximální naplňování standardů kvality sociálních služeb.
Zdravotní péče je zajištěna nepřetržitě, vždy minimálně jednou zdravotní sestrou a sociální pracovnicí v přímé péči (1-3). Praktický lékař navštěvuje zařízení dvakrát týdně (pondělí a čtvrtek). Odborní lékaři (neurolog, psychiatr) docházejí dle potřeby. Ostaní odborné vyšetření (ORL, oční, chirurgické…) je zajišťováno dle potřeb klientů v příslušných ambulancích. Veškeré akutní zdravotní problémy ohrožující uživatele na životě řeší rychlá lékařská zdravotní pomoc.
Individuální přístup je jedním ze základních kamenů standardů kvalit sociálních služeb. S uživateli je po nástupu do zařízení sestavován individuální plán péče, který přesněji formuluje jejich přání, potřeby, cíle a postupy v rámci sociální péče. Na sestavování plánu se aktivně podílí klíčový pracovník uživatele. Formulují se krátkodobý a dlouhodobý plán cílů k naplňování individuálního plánu uživatele. Je samozřejmostí, že na všech krocích se uživatel v rámci svých možností aktivně podílí. Naplňování individuálního plánu se průběžně sleduje a za stanovené období také vyhodnocuje.
V zařízení mají velký význam aktivizační programy i kulturně společenská činnost, vše rozvíjíme ve spolupráci s uživateli.
osetrovatelska_pece_3.jpeg
top