Ošetřovatelská péče

 

V ošetřovatelské péči o uživatele se snažíme o maximální naplňování standardů kvality sociálních služeb.
 
Zdravotní péče je zajištěna nepřetržitě ,vždy minimálně jednou zdravotní sestrou a sociální pracovnicí v přímé péči (1-3). Praktický lékař navštěvuje zařízení dvakrát týdně (pondělí a čtvrtek). Odborní lékaři (neurolog,psychiatr) docházejí dle potřeby.Ostaní odborné vyšetření (ORL,oční,chirurgické…) je zajišťováno dle potřeb klientů v příslušných ambulancích . Veškeré akutní zdravotní problémy ohrožující uživatele na životě řeší rychlá lékařská zdravotní pomoc.

Individuální přístup je jedním ze základních kamenů standardů kvalit sociálních služeb. S uživateli je po nástupu do zařízení sestavován individuální plán péče, který přesněji formuluje jejich přání, potřeby,cíle a postupy v rámci sociální péče. Na sestavování plánu se aktivně podílí klíčový pracovník uživatele. Formulují se krátkodobý a dlouhodobý plán cílů k naplňování individuálního plánu uživatele. Je samozřejmostí, že na všech krocích se uživatel v rámci svých možností aktivně podílí. Naplňování individuálního plánu se průběžně sleduje a za stanovené období také vyhodnocuje.

V zařízení mají velký význam aktivizační programy i kulturně společenská činnost, vše rozvíjíme ve spolupráci s uživateli.

 

Reminiscenční technika

Metoda, která využívá vzpomínek na události či zážitky z minulosti, které jsou pro člověka hodnotné a jejich vybavování prostřednictvím různých podnětů. Je vhodná pro zdravé seniory, kde má preventivní a aktivizační význam, ale zejména je důležitá pro klienty s demencí, kteří trpí poruchami krátkodobé paměti, ale často si velmi dobře vybavují události dávno minulé. Je vhodná pro klienty s lehkou či středně těžkou demencí, tedy pro ty, pro něž mnoho jiných terapeutických alternativ nemáme. Reminiscenční technikou můžeme pracovat s klientem  individuálně nebo skupinově. Jejím cílem je nejen zlepšení stavu klienta, ale také a zejména posílení jeho lidské důstojnosti a zlepšení komunikace. Reminiscenční aktivity probíhají při každodenním individuálním kontaktu pracovníků s klientem ,nebo při každé jiné příležitosti. Využíváme vhodné pomůcky, které zohledňují věk, minulost, zkušenost, způsob života seniorů , jsou přizpůsobené schopnostem jedince a využívají co největší počet smyslů (např. staré filmy, tanec, společenské hry, knihy, fotografie, staré předměty, staré receptury, plakáty, výlety na stará místa a pod.).

Práce s reminiscenční  technikou je založena na tom ,že lidský mozek je stále aktivní a nejlépe reaguje na známé podněty, které má uloženy v dlouhodobé paměti. Klient si  s sebou k nám do zařízení přináší drobné předměty, fotografie, obrázky, apd, které byly kdysi součástí jeho života. Rodiny mají často pocit, že brát s sebou klientovi všechny drobnosti z jeho života je zbytečné a odůvodňují to tím, že jejich blízký již tyto věci nevnímá a nepotřebuje je. Mýlí se. Ve skutečnosti každý vnímáme do té doby, dokud dýcháme.

Bazální stimulace ® v ošetřovatelské péči

Úvod

Každý člověk, jakkoliv postižený nebo nemocný, je schopen v každé situaci vnímat alespoň některým ze svých smyslů. Bazální stimulace například podněcuje vnímání uživatele terapeutickými doteky mnoha technik.
 

Bazální stimulace v DS Jankov

V současné době zavádíme do praxe koncept Bazální stimulace, který si díky vědeckému základu a přitom velice lidskému přístupu získává stále větší množství příznivců. Jde o komplex ošetřovatelských metod a služeb uživatelům, které zvyšují jejich komfort a dodávají jim dobrý pocit.

Některé prvky ošetřovatelské péče: být vlídný, vytvořit uživatelům co nejpříjemnější prostředí, individuální přístup, respekt k uživateli, přizpůsobení se jeho dřívějším zvykům..., pro nás byly již dříve samozřejmostí.

Novinkou je pro nás zavádění úkonů například speciální masáže a koupele, kontaktní dýchání, polohování dle Bazální stimulace a další, které ulehčí zdravotnímu stavu uživatele.Bazální stimulace zaujímá důležitou pozici v geriatrii. Obzvlášť vhodná je pro uživatele s Alzheimerovou chorobou.
 

Odkazy

http://www.bazalni-stimulace.cz/
 

Zdroje

  • Karolína Friedlová, Bazální stimulace pro učitele předmětu ošetřovatelství 1. a 2. díl, Frýdek-Místek 2005, ISBN 80-239-6132-2
  • Komfort Linet - Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta, červen 2006 / číslo
  • 03, dvouměsíčník nejen pro odbornou veřejnost

Paliativní péče

Paliativní péče je komplexní, aktivní a na kvalitu života orientovaná péče poskytovaná klientovi, který trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo terminálním stadiu. Cílem paliativní péče je zmírnit bolest a další tělesná a duševní strádání, poskytnout odbornou léčbu příznaků provázejících umírání, zachovat klientovu důstojnost a poskytnout podporu jeho blízkým. Zajistit důstojné zaopatření těla zemřelého.Velkým přínosem může pak být proměna našeho vztahu nejen ke smrti, ale i k celému našemu životu.

Navzdory určitým pozitivním změnám v posledním desetiletí se velké většině umírajících v naší zemi stále nedostává odpovídající péče. Závěr života mnohých z nás je tak zbytečně provázen bolestí, osamělostí, ztrátou důstojnosti a dalšími formami utrpení, jimž chceme v našem domově kvalitní paliativní péčí předejít. O umírání se téměř nemluví, je tabu. Skoro jako kdyby nebylo a nikdy nikoho nepotkalo a ani nemělo potkat. O to více žije v našich myslích mnoho mýtů, domněnek a omylů, které vznikly z mlčení a nevědomosti a vynoří se ve chvíli, kdy se opravdu ocitneme nablízku umírání a smrti.

Paliativní péče nabízí cestu, kdy se nemocný člověk smí plně spolehnout na to, že nebude trpět velkými bolestmi, nebude opuštěn a lidé kolem něj se budou snažit vyjít vstříc všem jeho přáním. Nablízku mu mohou být i příbuzní a přátelé.

Jsme si jisti, že vědomí, že ve chvílích posledních nebude klient sám, že někomu na něm záleží a postará se o něj, má obrovský význam pro každého. Jen máloco má v tu chvíli větší smysl, než když někdo u umírajícího posedí, vezme ho za ruku a utěší ho.